Love - www.garderforeningenvejle.dk

Gå til indhold

Hoved menu:

Love

 
                                                  Garderforeningen for Vejle og Omegn.
                                                        Stiftet 19. November 1913
  § 1.
  FORMÅL. Foreningens formål:
  - at styrke kærlighed til regent, fædreland og den kgl. Livgarde.
  - at virke for landets værn på sagligt, upolitisk grundlag.
  - at sammenknytte og styrke kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
  - at hædre og ære afdøde medlemmer.
  § 2.
  OPTAGELSE. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har forrettet
  militær tjeneste ved den kgl. Livgarde.
  Kun ved simpel stemmeflerhed ved generalforsamlingen kan det
  afgøres, om en person ikke ønskes optaget eller et medlem ønskes
  ekskluderet. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
  ÆRESMEDLEM. Til æresmedlem kan udnævnes et medlem som bestyrelsen finder
  har gjort sig særlig udmærket ved arbejde i foreningen eller har vist
  særlig interesse for foreningens arbejde.
  § 3.
  KONTINGENT. Det årlige kontingent fastsættes af en general forsamling.
  Medlemmer der står i restance kan udmeldes.
  § 4.
  MIDLER. Foreningens indtægter og udgifter administreres af kassereren,
  som er ansvarlig for det ajourførte regnskab
  Opsparede midler anbringes på betryggende måde efter bestyrelsens skøn.
  Foreningens ejendele opbevares på forsvarligt sted og skal være brand- og
  tyverisikret. Foreningens frie formue kan, efter bemyndigelse fra bestyrelsen,
  disponeres af foreningens formand og kasserer i forening eller hver for sig.
  REGNSKAB. Regnskabsåret er 01/11 til 31/10. Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret
  så tidligt, at det kan fremlægges for generalforsamlingen.
  REVISION. De udvalgte revisorer er ansvarlige for revision af det årlige regnskab.
  § 5.
  UDMELDELSE. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Ved over flytning til anden
  garderforening skal kontingentet være betalt for indeværende helår.
  § 6.
  MÆRKEDAGE. Medlemmers personlige mærkedage markeres af foreningen efter de af
  bestyrelsen fastsatte retningslinier. 10, 25 og 50 års medlemskab honoreres med
  hæderstegn. 40 og 60 års medlemskab honoreres med bjælke.
  § 7.
  AKTIVITETER. Bestyrelsen arrangerer fester og andre aktiviteter for medlemmerne. Ved specielle
  arrangementer kan også pårørende deltage. Emblemer og hæderstegn kan bæres
  ved foreningens sammenkomster. Bestyrelsen afgør i hvilke tilfælde foreningens
  fane skal medvirke.
  § 8.
  BESTYRELSEN. Bestyrelsen leder og varetager alle foreningens anliggender. Hvor lovene intet
  foreskriver, træffer bestyrelsen den fornødne afgørelse.
  § 9.
  FORMAND. Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder og drager omsorg for,
  at dens beslutninger protokolleres og udføres. Han varetager foreningens ledelse.
  Dog går hans myndighed ikke ud over, hvad der er vedtaget på bestyrelsesmøderne.
  Under formandens fravær overtager næstformanden hans funktion med samme ansvar.
  § 10
  MYNDIGHED. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Kun den
  kan give, forandre eller ophæve love.
  § 11.
  INDVARSLING. Ordinær generalforsamling afholdes fortrinsvis på stiftelsesdagen, hvortil indvarsling
  skal ske med mindst 14dages varsel. Forslag fra medlemmerne skal indgives skriftligt til formanden
  senest 21 dage før generalforsamlingen.
  § 12. Bestyrelsen:
  Foreningen styres af 9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen.
  I ulige år afgår 5 bestyrelsesmedlemmer og i lige år 4.
  Den valgte bestyrelse konstituerer sig med:Formand, næstformand, kasserer og sekretær/registrator.
  1 fanebærer og 1 suppleant vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen
  1 eller flere bestyrelses suppleanter vælges af generalforsamlingen for 1 år af gangen.
  2 revisorer vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen, og afgår på skift hvert andet år.
  1 revisorsuppleant vælges hvert år for et 1 år af gangen.
  § 13.
  BESLUTNING. Enhver generalforsamlingsbeslutning vedtages med simpel stemmeflerhed, undtagen
  lovændringer, hvortil kræves, at to trediedele af de tilstedeværende stemme berettigede
  medlemmer stemmer derfor. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det
  fremmødte antal medlemmer. Skriftlig afstemning om enkelte dagsordenspunkter kan begæres,  
  hvis mindst de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
  § 14.
  EKSTRA Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af  bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 20 % af
  medlemmerne sender formanden skriftlig begæring derom samtidig med det motiverede forslag, der ønskes
  behandlet. Indkaldelse sker som til ordinær generalfor samling.
 
 § 15. VÅBENTILLADELSE. Våbenpåtegning gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser.
 Godkendelse (CPR-nr) af medlemmet hos den lokale politi myndighed,  godkendelse af medlemmet hos
 foreningens bestyrelse m.v..
 § 16.
 Foreningen skal underrette politiet, hvis den bliver opmærk som på, at forholdene for et medlem
 med våbenpåtegning 
 udvikler sig i betænkelig retning. (tilbagekaldelse af våben påtegning,
 inddragelse af våbnet ved politiets foranstaltning 
 m.v.).
 § 17.
OPLØSNING. Såfremt 4/5 af (alle) foreningens medlemmer skriftligt går ind for det, kan foreningen opløses,
evt. sammenlægges med anden Garderforening. Derefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor
der tages bestemmelse vedrørende foreningens aktiver og effekter.


                            Disse love blev første gang vedtaget på generalforsamlingen d. 1.marts 1914.
                                          Ændret på generalforsamlingen d. 19.november 1935.
                                          Ændret på generalforsamlingen d. 18.november 1945.
                                          Ændret på generalforsamlingen d. 17.november 1994.
                                          Ændret på generalforsamlingen d. 19.november 2009.
                                          Ændret på generalforsamlingen d. 16.november 2017.
                                           
       
                                      Jens Palmelund - Flemming Andresen - Ove Bech-Jørgensen
                                      Kai Hansen - Monica Both Thomsen - Jens Jørn Vemmelund
                                           Keld Jessen - Preben Christoffersen - Paul Arenkiel

 
 
 
Coronavira
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu